Pedagoginja

Status školskog pedagoga je status stručnog suradnika, a uspješan rad ove službe neophodan je za uspješan rad svake škole. Pedagog koordinira svim segmentima i njegova je uloga ključna u odnosu nastavnik-učenik-roditelji. Pedagog je zapravo «duša škole».

Čitav je niz poslova koje obavlja pedagog, a od proljeća 2004. te poslove obavlja Anita Šimić. Do njenog dolaska, pedagoginja je bila Ksenija Vatavuk Margetić (od 1995. do 2004. godine), a prije nje dugi niz godina Nadica Prevendar (od 1983. od 1995. godine).

To su, prije svega, poslovi koji prethode uspješnoj organizaciji početka školske godine: upis učenika (pedagog je predsjednik upisne komisije), formiranje razrednih odjeljenja te planiranje i organizacija, odnosno suradnja na izradi godišnjeg plana i programa škole te školskog kurikula u svim segmentima (izrada plana i programa stručnog suradnika, planiranje i organizacija nastave, rada nastavnika, razrednika i razrednih odjeljenja, izvannastavnih aktivnosti, stručnog usavršavanja nastavnika te planiranje i organizacija rada Vijeća učenika).

Pedagog analizira učinkovitost odgojno-obrazovnog procesa na tromjesečjima, polugodištima, na kraju nastavne godine, nakon popravnih ispita i na kraju školske godine te predlaže mjere za poboljšanje nastavnog procesa. Među temeljnim poslovima pedagoga je praćenje odgojno-obrazovnog rada nastavnika i razrednika te suradnja i dogovor s njima, kao i pomoć i upućivanje u izradu i realizaciju nastavnog plana i programa. Tu je i rad s učenicima (savjetodavni rad, prepoznavanje i rad s učenicima s posebnim potrebama, otkrivanje i omogućavanje korištenja darovitosti i dr.), rad s roditeljima, skrbnicima i starateljima, suradnja s ravnateljem, suradnja s okruženjem (kulturnim i javnim ustanovama, odgojno-obrazovnim ustanovama, zdravstvenim ustanovama, ustanovama profesionalnog informiranja i usmjeravanja i sl.), rad na projektnoj nastavi, otvoreni sat pedagoga za učenike, nastavnike, roditelje, skrbnike i staratelje te sudjelovanje u radu stručnih tijela škole (Razrednih vijeća, Stručnih vijeća, Nastavničkog vijeća i Vijeća učenika). Pedagoginja predsjedava sjednicama Razrednih vijeća i Vijeća učenika. Nažalost, jedan od poslova pedagoga je i rad na prevenciji zlouporabe sredstava ovisnosti te zbog ovih, ali i drugih problema, sve je češća suradnja s Centrom za socijalnu skrb, Centrom za prevenciju ovisnosti i rad s ovisnicima u Domu zdravlja Samobor. Također, pedagoginja kontinuirano surađuje s Policijskom postajom Samobor u projektu Sigurno u prometu i s Policijskom postajom Zagreb u projektu Ne, zato je l' ne. U ovim projektima policijski djelatnici educiraju učenike kroz predavanja i propagandne filmove.

Pedagoginja kontinuirano provodi predavanja o profesionalnoj orijentaciji za učenike i roditelje u osnovnim školama koje gravitiraju našim strukovnim zanimanjima. Također, u suradnji s razrednicima, provodi za roditelje naših učenika stručna tematska predavanja Kako biti roditelj srednjoškolcu i Zaposliti se ili studirati te razna predavanja i radionice za učenike. Neke od tema su: Navike učenja i kako učiti, Poštujmo različitost, Što volim kod sebe, Komunikacijske vještine, Afirmacijom pozitivnih vrijednosti protiv nasilja, Kultura ponašanja i Zaposliti se ili studirati.

Znatan dio vremena naša pedagoginja provodi u radu na pedagoškoj dokumentaciji, odnosno statističkoj obradi podataka i u raznim neplaniranim administrativnim poslovima. 

Bitan uvjet uspješnog rada pedagoga je i stalno profesionalno informiranje i usmjeravanje te stručno usavršavanje (individualno – praćenje stručne literature, školskih propisa, zakona i aktualnih zbivanja u školstvu), stručno usavršavanje u školi te stručno usavršavanje izvan škole (stručni skupovi, seminari, radionice, Županijski kolegij stručnih suradnika). 

Mnogobrojni izazovi koje danas nameće tržište rada te gospodarske i tehnološke promjene, zahtijevaju od nastavnika cjeloživotno učenje. Stoga se i Srednja strukovna škola uključila u provedbu samovrednovanja. Potrebe i zanimanja naših učenika potiču na podizanje razine kvalitete u izvođenju programa strukovnog  obrazovanja i osposobljavanja, što je dugoročan proces koji zahtijeva pomno planiranje i organizaciju. Glavno načelo osiguranja kvalitete je stavljanje učenika u središte te vrednovanje njihovih stečenih kompetencija. Upravo je tu velika zadaća pedagoga; da pomaže i potiče, motivira i savjetuje nastavnike u provedbi takve nastave koristeći se suvremenim nastavnim metodama koje omogućavaju aktivno uključivanje učenika u nastavu. Time do izražaja dolazi njihovo stvaralaštvo, što je zapravo i cilj suvremene nastave.     

No, glavna zadaća pedagoga je biti podrška učenicima u svim segmentima njihovog života, kako školskim tako i privatnim.

Pedagoginja Anita Šimić u svom uredu
Pedagoginja Anita Šimić na radionici s vozačima motornog vozila