Natječaji

23. 7. 2021.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18., 98/19 i 64/20), Srednja strukovna škola, Samobor, dana 23. 7. 2021. godine raspisuje

NATJEČAJ

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme


  1. nastavnika/icu informatike i strukovnih predmeta iz područja računalstva - puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica
    potrebno zvanje: sveučilišni studij - informatika/računalstvo

  2. nastavnika/icu praktične nastave u strojarstvu - puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica
    potrebno zvanje: majstor automehaničar

  3. nastavnika/icu fizike - nepuno radno vrijeme (26 h/tjedno), 1 izvršitelj/ica
    potrebno zvanje: sveučilišni studij - fizika

  4. nastavnika/icu prve pomoći u cestovnom prometu - nepuno radno vrijeme (2 h/tjedno), 1 izvršitelj/ica


UVJETI:
Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
1. životopis
2. dokaz o stručnoj spremi
3. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama
4. preslika rodnog lista
5. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 3 mjeseca)

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole (https://www.strukovnasamobor.com), na adresu:

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA
Andrije Hebranga 26
10 430 Samobor

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole