Natječaji

19. 3. 2021.

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

SAMOBOR, A. HEBRANGA 26

Na temelju članaka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20) i članka 29. Statuta škole, Školski odbor Srednje strukovne škole, Samobor, raspisuje


NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja Škole (m/ž)

Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće nužne uvjete:

1. Završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a) sveučilišni diplomski studij ili

b) integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c) specijalistički diplomski stručni studij

d) položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157., stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

2. Uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (kandidat za ravnatelja ne smije biti pravomoćno osuđen za kaznena djela i protiv njega se ne smije voditi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi)


3. Najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.


4. Kandidat za ravnatelja obvezan je dostaviti program rada za mandatno razdoblje.


5. U postupku imenovanja ravnatelja vrednovat će se dodatne kompetencije sukladno odredbama Statuta Škole, i to:

 • poznavanje stranog jezika

 • osnovne digitalne vještine

 • iskustvo rada na projektima

6. Ravnatelj Škole imenuje se na pet godina.

7. Uz pisanu prijavu na natječaj, koja mora biti vlastoručno potpisana, kandidati su obvezni dostaviti u izvorniku ili presliku ovjerenom kod javnog bilježnika:

a) Dokaze o ispunjavanju nužnih uvjeta i to:

 • diploma odnosno dokaz o stečenoj vrsti i stupnju stručne spreme

 • dokaz o državljanstvu (domovnica, presliku osobne iskaznice, presliku putovnice, presliku vojne knjižice)

 • dokaz o položenome stručnom ispitu odnosno dokaz da je osoba oslobođena obveze polaganja stručnog ispita

 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak

 • uvjerenje/potvrda poslodavca o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od čega najmanje pet godina na odgojno-obrazovnim poslovima u školskim ustanovama

 • potvrdu ili elektronički zapis o stažu Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje

b) Program rada iz točke 4.

c) Dokaze o ispunjavanju dodatnih kompetencija iz točke 5., ako ih kandidati imaju.

d) Uz navedene dokumente kandidati su obvezni dostaviti životopis.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova u skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br. 82/08., 69/17.), a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17.), pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i dokaze propisane člankom 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92., 57/92., 77/92., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13.) pozivaju se da prilikom prijave na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, prilože i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da se do sada nisu koristili pravom prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13., 152/14., 29/18.) dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo kako je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.) te se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA

Andrije Hebranga 26

10430 Samobor

s naznakom: »Prijava na natječaj za ravnatelja – ne otvarati«.

Nepotpune prijave, odnosno prijave koje ne sadrže sve tražene dokumente ili nemaju dokumente u traženom izvorniku ili presliku ovjerenom kod javnog bilježnika, kao i prijave koje pristignu izvan roka, neće se razmatrati te se osoba koja podnese takvu prijavu neće smatrati kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Srednjoj strukovnoj školi, Samobor da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju i čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Škole.

Predsjednik Školskog odbora:

Davor Galunić, dipl. ing.


U prilogu je Odluka o raspisivanju natječaja.

3. 2. 2021.

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ

za radno mjesto


 1. nastavnika / icu računalne grupe predmeta - puno radno vrijeme - na neodređeno

 2. nastavnika / icu prve pomoći u cestovnom prometu - nepuno radno vrijeme - 2 sata ukupnog tjednog radnog vremena


UVJETI:

Osim općih uvjeta koji odgovaraju općim propisima o radu kandidata trebaju zadovoljiti i posebni uvjeti propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. I 68/18.) I Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi,

2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

3. preslika domovnice

4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) Da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostave neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škola ( http: //ss-strukovna-samobor.skole. hr ), na adresu Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10 430 Samobor


Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i / ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01 / 3365-200.

Natječaj je otvoren od 3.2.2021. do 25.2.2021.

5. 1. 2021.

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ

za radno mjesto


1. nastavnika / icu elektrotehničke grupe predmeta - puno radno vrijeme - na neodređeno


UVJETI:

Osim općih uvjeta koji odgovaraju općim propisima o radu kandidata trebaju zadovoljiti i posebni uvjeti propisani člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. I 68/18.) I Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi,

2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

3. preslika domovnice

4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. - 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) Da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostave neposredno ili poštom u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škola ( http: //ss-strukovna-samobor.skole. hr ), na adresu Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10 430 Samobor


Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i / ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01 / 3365-200.

Natječaj je otvoren od 5.1.2021.

25. 11. 2020.

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ

za radno mjesto


1. nastavnika/icu elektrotehničke grupe predmeta - puno radno vrijeme - na neodređeno

2. nastavnika/icu hrvatskoga jezika i književnosti - nepuno radno vrijeme - na određeno (11 mjeseci)


UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi,

2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

3. preslika domovnice

4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole (http://ss-strukovna-samobor.skole.hr), na adresu Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10 430 Samobor


Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365-200.

Natječaj je otvoren od 25. 11. 2020.

14. 9. 2020.

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ

za radno mjesto


1. nastavnika/icu računalne grupe predmeta - puno radno vrijeme - na neodređeno


UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi,

2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

3. preslika domovnice

4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole (http://ss-strukovna-samobor.skole.hr), na adresu Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10 430 Samobor


Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365-200.

Natječaj je otvoren od 14. 9. 2020.

27. 8. 2020.

Ravnatelj Srednje strukovne škole iz Samobora raspisuje


NATJEČAJ

za radno mjesto


1. nastavnika/icu prve pomoći u cestovnom prometu – nepuno radno vrijeme – 2 sata ukupnog tjednog radnog vremena – na neodređeno - 1 izvršitelj/ica

2. strukovni učitelj/icu praktične nastave i vježbi iz frizerstva– puno radno vrijeme - na neodređeno - 1 izvršitelj/ica

3. nastavnika/icu matematike - puno radno vrijeme - na neodređeno

4. nastavnika/icu računalne grupe predmeta - puno radno vrijeme - na neodređeno

UVJETI:

Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. i 68/18.) i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju učitelja, nastavnika i stručnih suradnika u srednjem školstvu.

Uz pismenu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

1. dokaz o stručnoj spremi,

2. dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama,

3. preslika domovnice

4. elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ili da je pod istragom za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama škole (http://ss-strukovna-samobor.skole.hr), na adresu Srednja strukovna škola, A. Hebranga 26, 10 430 Samobor

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

O rezultatima natječaja kandidati se mogu informirati na telefon 01/3365-200.

Natječaj je otvoren od 27. 8. 2020.